Základné členenie a všeobecná charakteristika

Vo všeobecnosti môžeme leasing charakterizovať ako alternatívnu formu financovania investícií, s ktorou súvisia určité výhody. Z pohľadu samotného procesu môžeme leasing charakterizovať ako prenájom tovarov - leasing predmetov dlhodobej spotreby.

 

Medzi najčastejšie predmety leasingu patria:

 1. osobné a úžitkové automobily
 2. nákladné automobily
 3. stroje, prístroje a technologické zariadenia
 4. nehnuteľnosti

Na základe dvoch základných kritérií, akými sú doba trvania nájmu a prechod vlastníckeho práva na predmet leasingu, môžeme leasing členiť na tri základné druhy.

 • Finančný leasing

  Finančný leasing veci môžeme charakterizovať z pohľadu Zákona o dani z príjmov ako nájom s právom kúpy prenajatej veci.

  Pri tomto druhu nájmu leasingový nájomca získava podľa vlastného výberu predmet finančného leasingu do voľného užívania na základe leasingovej zmluvy a môže tak využívať jeho úžitkové a technické vlastnosti. Za voľné používanie predmetu finančného leasingu počas trvania leasingového vzťahu leasingový nájomca platí prenajímateľovi vopred dohodnuté leasingové splátky.

  Doba trvania leasingovej zmluvy je taxatívne určená Zákonom o dani z príjmov a závisí od odpisovej skupiny, do ktorej je predmet finančného leasingu zaradený. Táto doba zodpovedá podstatnej časti životnosti predmetu finančného leasingu.

  Dôležitou skutočnosťou tohto druhu leasingu je predkupné právo na predmet finančného leasingu, ktoré leasingový nájomca získava už v momente podpísania leasingovej zmluvy. Uplatnenie predkupného práva na predmet finančného leasingu závisí len od leasingového nájomcu. Pri uplatnení tohto práva zo strany leasingového nájomcu na konci leasingového vzťahu prechádza predmet finančného leasingu do majetku nájomcu za symbolický poplatok alebo za zostatkovú hodnotu.

  Najviac využívanou formou nájmu v našich podmienkach z pohľadu druhu leasingu je finančný leasing, nakoľko jeho využitie prináša určité výhody. Ak hovoríme o výhodách finančného leasingu, potom musíme mať na zreteli jeho výhody v porovnaní s výhodami ďalších foriem financovania prevádzkových potrieb a investícií.

  Výhody finančného leasingu:

  Rýchla forma obstarania predmetov bez viazania vlastného prevádzkového alebo investičného kapitálu. V porovnaní s inými formami financovania obstarania je pružnejší a dostupnejší. Zväčšuje investičné možnosti leasingového nájomcu. Leasingové splátky sú v plnej výške uznané ako daňový náklad, čo sa prejaví znížením daňového základu a tým daňovej povinnosti leasingového nájomcu. Predmet finančného leasingu sa môže odpisovať formou leasingových odpisov, čo umožňuje v kratšom časovom intervale odpísať investíciu a následne touto formou obstarať nový predmet s úžitkovými a technickými vlastnosťami, ktoré zodpovedajú dobe. Leasingové splátky a tým obstarávacia cena predmetu, ktorý je zadovážený na podnikateľské ciele, sú platené z tržieb, ktoré prináša prevádzkovanie alebo výroba na prenajatých predmetoch. Finančný leasing predstavuje určitú obranu proti inflácii. Má priaznivý vplyv na plánovanie cash-flow (hotovostného toku peňazí). Výška leasingových splátok sa vopred prispôsobí finančným možnostiam leasingového nájomcu.

  Po zaplatení časti obstarávacej ceny predmetu umožňuje jeho okamžité použitie a tým využívanie jeho úžitkových a technických vlastností. Pri ukončení leasingového vzťahu si môže leasingový nájomca uplatniť predkupné právo na predmet finančného leasingu.

  Účtovné operácie súvisiace s týmto druhom leasingu sa nezachytávajú v bilancii, čo je v konečnom dôsledku výhodou pre podnikateľské subjekty pri získavaní ďalších finančných prostriedkov na rozvoj podnikateľských aktivít. Poskytuje výhodnejšie poistenie predmetov leasingu proti všetkým poistným rizikám a umožňuje splácanie poistného v leasingových splátkach.

 • Operatívny leasing

  Operatívny leasing môžeme charakterizovať z pohľadu Zákona o dani z príjmov ako klasický nájom veci.

  Pri tomto druhu nájmu leasingový nájomca získava podľa vlastného výberu predmet leasingu do voľného užívania s vopred zmluvne dohodnutými doplnkovými službami, ako sú napr. servis a údržba predmetu leasingu, komplexné poisťovacie služby, náhradný predmet leasingu v prípade poruchy alebo poškodenia atď.

  Doba nájmu je kratšia ako je životnosť predmetu leasingu a jej dĺžka závisí od zmluvného dojednania.

  Podstatný rozdiel medzi týmto druhom leasingu a finančným leasingom je skutočnosť, že pri tomto druhu leasingu nedochádza k prechodu vlastníckeho práva predmetu leasingu na leasingového nájomcu, to znamená, že prenajatá vec po ukončení zmluvy zostáva naďalej majetkom prenajímateľa.

  Pri tomto druhu leasingu nemôže leasingový nájomca využiť daňové výhody ako pri finančnom leasingu.

  Využíva sa predovšetkým v prípade, ak leasingový nájomca nemá záujem o vlastníctvo predmetu leasingu alebo ak leasingový nájomca rieši problém sezónnosti používania niektorých predmetov alebo s cieľom predchádzať rýchlemu morálnemu opotrebovaniu niektorých predmetov.

 • Spätný leasing

  Osobitným druhom leasingu je spätný leasing, ktorý vyžívajú fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby za účelom získania voľných finančných prostriedkov z hnuteľného majetku, ktorý už vlastnia. Z pohľadu samotného procesu uzatvorenia obchodného vzťahu môžeme spätný leasing charakterizovať ako dohodu o predaji a spätnom prenájme spravidla formou finančného leasingu.

  Tento druh leasingu môžeme považovať za alternatívnu formu získania voľných finančných prostriedkov podnikateľskými subjektmi za účelom krytia prevádzkových potrieb alebo investícií.

  Podstatou tohto druhu leasingu je predaj veci vo vlastníctve leasingového nájomcu prenajímateľovi a následne spätný prenájom formou finančného leasingu poskytnutý zo strany prenajímateľa, na základe ktorého leasingový nájomca získa voľné finančné prostriedky. Tieto finančné prostriedky predstavujú časť obstarávacej ceny predmetu leasingu.

  Pri tomto druhu leasingu môže leasingový nájomca využiť daňové výhody ako pri finančnom leasingu.

 

 
Zákaznícky servis

02/323230-50

Využite náš zákaznícky servis!

PO - PI: 9.00 - 16.00 hod.

Služba spätného volania

Radi Vám zavoláme naspäť, aby sme osobne zodpovedali Vašu otázku.

Dohodnúť spätné volanie

Záleží nám na Vašom názore

Spokojnosť našich klientov je našim cieľom. Prosíme Vás, aby ste vyjadrili svoje podnety a želania.

Kontaktujte nás hneď teraz