Zmeny v priebehu finančného leasingu

 • Postúpenie predmetu finančného leasingu - césia

  Postup pri postúpení predmetu finančného leasingu:
  Ide o právny akt, pri ktorom dochádza k postúpeniu práv, prevzatiu záväzkov a povinností vyplývajúcich z leasingovej zmluvy tretej osobe – nový leasingový nájomca.

  O postúpenie predmetu finančného leasingu musí leasingový nájomca požiadať prenajímateža minimálne 7 pracovných dní pred dátumom plánovanej realizácie postúpenia formou žiadosti, v ktorej ako základné informácie uvedie dôvod postúpenia, dátum postúpenia a údaje o novom leasingovom nájomcovi. Dátum postúpenia sa musí zhodovať s dátumom splatnosti najbližšej leasingovej splátky v zmysle splátkového kalendára.

  K postúpeniu práv, prevzatiu záväzkov a povinností vyplývajúcich z leasingovej zmluvy môže dôjsť len v takomto prípade:

  1. pôvodný leasingový nájomca má splnené všetky záväzky a povinnosti k dátumu postúpenia
  2. došlo k identifikácii a posúdeniu bonity nového leasingového nájomcu na základe doručených dokladov a dokumentácie podža požiadavky prenajímateža. Rozsah doručených dokladov a dokumentácie závisí od sumy splatenej leasingovej ceny.

  Postup pri postúpení predmetu finančného leasingu:

  1. Doručenie žiadosti o postúpenie predmetu finančného leasingu od pôvodného leasingového nájomcu
  2. Posúdenie žiadosti a určenie rozsahu dokladov a dokumentácie požadovanej od nového leasingového nájomcu
  3. Posúdenie doručených dokladov a dokumentácie
  4. Vyhotovenie a podpísanie Dodatku k leasingovej zmluve vo veci dohody o postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinnostívyplývajúcich z leasingovej zmluvy tretej osobe medzi prenajímatežom, pôvodným leasingovým nájomcom a novým leasingových nájomcom. Vyhotovenie nového Splátkového kalendára k leasingovej zmluve pre nového leasingového nájomcu
  5. Úhrada poplatku prenajímatežovi za vyhotovenie dodatku zo strany nového leasingového nájomcu
  6. Protokolárne odovzdanie predmetu finančného leasingu medzi pôvodným leasingovým nájomcom a novým leasingových nájomcom.
 • Leasingový podnájom

  Ide o akt, pri ktorom leasingový nájomca postúpi užívacie právo na predmet finančného leasingu tretej osobe – leasingovému podnájomcovi.

  Všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z leasingovej zmluvy sa naďalej vzťahujú na leasingového nájomcu, vrátane úhrad leasingových splátok v zmysle splátkového kalendára.

  O súhlas k postúpeniu užívacích práv na predmet finančného leasingu musí leasingový nájomca požiadať prenajímateža minimálne 7 pracovných dní pred dátumom plánovanej realizácie postúpenia užívacích práv formou žiadosti, v ktorej ako základné informácie uvedie dôvod postúpenia užívacích práv, dátum postúpenia užívacích práv a údaje o leasingovom podnájomcovi.

  K postúpeniu užívacích práv na predmet finančného leasingu môže dôjsť len v takomto prípade:

  1. leasingový nájomca má splnené všetky záväzky a povinnosti k dátumu postúpenia užívacích práv
  2. došlo k identifikácii leasingového podnájomcu na základe doručených registračných dokladov a dokladov totožnosti

  Postup pri postúpení užívacích práv na predmet finančného leasingu:

  1. Doručenie žiadosti o leasingový podnájom od leasingového nájomcu vrátane registračných dokladov a dokladov totožnosti leasingového podnájomcu
  2. Posúdenie žiadosti a doručených registračných dokladov a dokladov totožnosti leasingového podnájomcu
  3. Vyhotovenie a odoslanie písomnej odpovede k žiadosti zo strany prenajímateža
 • Technické zhodnotenie predmetu finančného leasingu

  Ide o úkon, pri ktorom dochádza k rozšíreniu technických vlastností predmetu finančného leasingu. Tento úkon v prípade finančného leasingu sa najčastejšie vyskytuje v súvislosti s technickým zhodnotením automobilov. Ide napr. o montáž ťažného zariadenia, strešného okna a pod.

  Náklady súvisiace s obstaraním a montážou zariadenia, v súvislosti s ktorým dôjde k technickému zhodnoteniu predmetu finančného leasingu, znáša leasingový nájomca. Leasingový nájomca si taktiež individuálne zabezpečuje poistenie predmetného zariadenia.


  V prípade, že leasingový nájomca je podnikatežským subjektom, prenajímatež súhlasným stanoviskom k technickému zhodnoteniu predmetu finančného leasingu dáva zároveň súhlas na odpisovanie technického zhodnotenia leasingovým nájomcom v zmysle Zákona o dani z príjmov.

  O súhlas na technické zhodnotenie predmetu finančného leasingu musí leasingový nájomca požiadať prenajímateža ešte pred vykonaním samotného úkonu formou žiadosti, v ktorej ako hlavnú informáciu uvedie presnú špecifikáciu zariadenia, v súvislosti s ktorým dôjde k technickému zhodnoteniu predmetu finančného leasingu.

  K technickému zhodnoteniu predmetu finančného leasingu môže dôjsť len v takomto prípade:

  1. leasingový nájomca má splnené všetky záväzky a povinnosti k dátumu odovzdania žiadosti o technické zhodnotenie predmetu finančného leasingu
  2. technické zhodnotenie nezmení pôvodné úžitkové a technické vlastnosti predmetu finančného leasingu

  Postup pri technickom zhodnotení predmetu finančného leasingu:

  1. Doručenie žiadosti o technické zhodnotenie predmetu finančného leasingu od leasingového nájomcu
  2. Posúdenie žiadosti
  3. Vyhotovenie a podpísanie Dodatku k leasingovej zmluve vo veci dohody o technickom zhodnotení predmetu finančného leasingu

 
Zákaznícky servis

02/323230-50

Využite náš zákaznícky servis!

PO - PI: 9.00 - 16.00 hod.

Služba spätného volania

Radi Vám zavoláme naspäť, aby sme osobne zodpovedali Vašu otázku.

Dohodnúť spätné volanie

Záleží nám na Vašom názore

Spokojnosť našich klientov je našim cieľom. Prosíme Vás, aby ste vyjadrili svoje podnety a želania.

Kontaktujte nás hneď teraz