Výklad pojmov

 • Leasingová zmluva

  Leasingová zmluva je obchodno-právny dokument, ktorý upravuje záväzné vzťahy medzi leasingovým nájomcom a prenajímateľom. V zmysle platného práva definuje vzájomné práva a povinnosti leasingového nájomcu a prenajímateľa a taktiež vymedzuje materiálny obsah leasingového vzťahu.

  Súčasťou leasingovej zmluvy bývajú spravidla prílohy

  1. 1. Splátkový kalendár, ktorý slúži ako daňový doklad a sú v ňom uvedené všetky zdaniteľné plnenia, ktoré nastanú počas doby leasingu.
  2. 2. Dohoda o všeobecných podmienkach finančného leasingu, v ktorej sa bližšie špecifikujú a upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu pre obe zmluvné strany.
  3. 3. Protokol o prevzatí predmetu finančného leasingu, na základe ktorého leasingový nájomca preberá predmet finančného leasingu od dodávateľa a tým začína využívať jeho úžitkové a technické vlastnosti.

  Predmet finančného leasingu
  Predmet finančného leasingu je predmet, ktorý si leasingový nájomca podľa vlastného výberu prenajíma od prenajímateľa s cieľom využívať jeho technické a úžitkové vlastnosti. Z predmetov finančného leasingu majú v našich podmienkach prioritné postavenie:

  1. osobné a úžitkové automobily
  2. nákladné automobily, ťahače, návesy a prívesy
  3. stroje a technologické zariadenia
  4. kancelárska a výpočtová technika
 • Doba leasingu

  Doba leasingu je doba, na ktorú sa uzatvára leasingový vzťah a závisí od predmetu leasingu a doby jeho odpisovania v zmysle Zákona o dani z príjmov.
 • Obstarávacia cena

  Obstarávacia cena je cena, za ktorú prenajímateľ zadováži predmet finančného leasingu podľa výberu leasingového nájomcu, ktorý si ho následne prenajme a bude splácať túto cenu v leasingových splátkach.
 • Leasingová cena

  Leasingová cena je obstarávacia cena navýšená o leasingové navýšenie. Leasingové navýšenie je tvorené z celkových finančných nákladov prenajímateľa pri zadovážení predmetu finančného leasingu, pričom najväčší podiel predstavujú náklady na refinancovanie – úver. Ďalšou podstatnou súčasťou leasingového navýšenia je marža – hrubý zisk prenajímateľa.
 • Zmluvný poplatok

  Zmluvný poplatok je jednorazový poplatok, ktorý sa zmluvne dohodne a súvisí s vystavením leasingovej zmluvy. Zmluvný poplatok hradí leasingový nájomca prenajímateľovi pri uzatvorení leasingovej zmluvy. Jeho výška sa určuje konkrétnym percentom z obstarávacej ceny predmetu finančného leasingu alebo paušálne.
 • Predajná cena

  Predajná cena je jednorazová platba pri kúpe predmetu finančného leasingu, ktorú leasingový nájomca hradí prenajímateľovi pri ukončení leasingovej zmluvy. Predajná cena môže byť určená konkrétnym percentom z obstarávacej ceny, paušálne alebo vo výške zostatkovej ceny predmetu finančného leasingu.
 • Leasingové splátky

  Leasingové splátky sú platby, ktoré leasingový nájomca platí prenajímateľovi za využívanie úžitkových a technických vlastností predmetu finančného leasingu. Leasingový nájomca platí leasingové splátky na základe splátkového kalendára, ktorý je vystavený k leasingovej zmluve a zároveň slúži ako daňový doklad, v ktorom sú uvedené všetky zdaniteľné plnenia, ktoré nastanú počas doby leasingu. Výška leasingových splátok je prispôsobená finančným možnostiam leasingového nájomcu a typu predmetu finančného leasingu.
 • Prvá navýšená leasingová splátka

  Prvá navýšená leasingová splátka je časť obstarávacej ceny predmetu finančného leasingu, ktorú leasingový nájomca hradí prenajímateľovi pri podpísaní leasingovej zmluvy. Prvá navýšená leasingová splátka je súčasťou prvej platby zo strany leasingového nájomcu. Prvá navýšená leasingová splátka môže byť hradená formou nultej splátky alebo zálohy na nájomné. Pri úhrade formou nultej splátky je možný okamžitý odpočet DPH z celej prvej navýšenej leasingovej splátky. Okrem prvej navýšenej leasingovej splátky leasingový nájomca hradí v prvej platbe prvú riadnu leasingovú splátku a poistné, ak poistenie bolo dohodnuté prenajímateľom.
 • Zostatková hodnota

  Zostatková hodnota je hodnota, ktorú má predmet finančného leasingu z pohľadu odpisovania na konci doby leasingu a ktorá bola vopred dohodnutá medzi leasingovým nájomcom a prenajímateľom. Pri ukončení leasingového vzťahu prenajímateľ odpredá leasingovému nájomcovi predmet finančného leasingu za zostatkovú hodnotu.
 • Periodicita splácania

  Periodicita splácania je určenie pravidelnosti splácania leasingových splátok v splátkovom kalendári. Periodicita môže byť mesačná, štvrťročná alebo sa môže určiť podľa sezónnosti využívania predmetu finančného leasingu.
 • Modus splácania

  Modus splácania je určenie doby splácania podstatnej časti leasingovej ceny. Modus splácania môže byť rovnomerný alebo zrýchlený. Pri zrýchlenom splácaní v prípade I. odpisovej skupiny (napr. osobné a úžitkové automobily) môže leasingový nájomca splatiť podstatnú časť leasingovej ceny už v priebehu dvoch rokov, ale leasingový vzťah bude trvať ešte jeden rok, nakoľko v zmysle zákona je minimálna doba trvania leasingového vzťahu 3 roky. Výhodou tohto modusu splácania z pohľadu leasingového nájomcu je nižšie leasingové navýšenie.Zákaznícky servis

02/323230-50

Využite náš zákaznícky servis!

PO - PI: 9.00 - 16.00 hod.

Služba spätného volania

Radi Vám zavoláme naspäť, aby sme osobne zodpovedali Vašu otázku.

Dohodnúť spätné volanie

Záleží nám na Vašom názore

Spokojnosť našich klientov je našim cieľom. Prosíme Vás, aby ste vyjadrili svoje podnety a želania.

Kontaktujte nás hneď teraz