Komunálny leasing

Komunálny leasing od univerzálnej leasingovej spoločnosti BKS-Leasing s.r.o.

Súčasná doba kladie veľké požiadavky na činnosti, ktoré vykonávajú mestá a obce. Táto skutočnosť súvisí najmä s nárokmi obyvateľov na kvalitu a kultúru bývania a s prísnejšou legislatívnou úpravou ochrany životného prostredia.

 

Komunálny leasing je vhodnou alternatívnou formou medzi spôsobmi financovania prevádzkových potrieb a investičných zámerov samospráv. Tento moderný a dynamický spôsob obstarania hnuteľného majetku rieši nedostatok finančných zdrojov samospráv pri realizácii ich každodenných činností, zámerov a cieľov. Pre komunálny leasing je charakteristické, že leasingového nájomcu predstavuje mesto, obec alebo nimi vytvorené príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti.

 

 • Súhrn zvýhodnených leasingových produktov pre mestá, obce, ich príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti

  1. leasing nových osobných a úžitkových motorových vozidiel
  2. leasing ojazdených osobných a úžitkových motorových vozidiel
  3. leasing nových a ojazdených špeciálnych komunálnych motorových vozidiel
  4. leasing kancelárskej a výpočtovej techniky
  5. leasing strojov a technologických zariadení
  6. leasing nehnuteľností
 • 10 dôvodov prečo práve Komunálny leasing 

  1. rieši aktuálne problémy miest a obcí, ako sú napríklad hospodárne a ekologické nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o komunikácie, budovanie alebo rekonštrukcia tradičných zdrojov energie a vodných zdrojov
  2. zohľadňuje ďalšie investičné zámery samospráv
  3. pomáha vytvárať nové pracovné príležitosti a tak čiastočne rieši nezamestnanosť v mestách a obciach
  4. prispieva k naplneniu volebných programov samospráv s obmedzenými finančnými možnosťami
  5. vytvára predpoklady na rozšírenie podnikateľských činností miest a obcí
  6. napomáha ku skvalitneniu a skultúrneniu životných podmienok občanov v mestách a obciach
  7. uľahčuje a spríjemňuje výkon každodenných činností a úloh predstaviteľov samospráv
  8. umožňuje výber predmetov finančného leasingu vychádzajúcich z potrieb a zámerov samospráv
  9. prináša jednoduchosť a promptnosť procesu dohodnutia a uzatvorenia leasingového vzťahu
  10. poskytuje možnosť prispôsobiť výšku prvej navýšenej leasingovej splátky (tzv. akontácie) a následných leasingových splátok finančným možnostiam samospráv
  Komunálny leasing charakterizovať ako súhrn zvýhodnených leasingových produktov, ktoré sú určené mestám, obciam, ich príspevkovým organizáciám a obchodným spoločnostiam na realizáciu ich hlavných úloh a každodenných činností.
 • Požadovaná dokumentácia - pred schválením

  Mestá a obce

  1. Vyplnená Žiadosť o leasingové financovanie podpísaná primátorom, resp. starostom
  2. Súvaha, resp. Výkaz aktív a pasív za aktuálny rok a za 2 predchádzajúce kalendárne roky
  3. Výkaz príjmov a výdavkov za aktuálny rok a za 2 predchádzajúce kalendárne roky
  4. Súčtová zostava, doplňujúce údaje
  5. Aktuálny rozpočet a plnenie rozpočtu k poslednému ukončenému štvrť roku
  6. Aktuálny zoznam záväzkov a pohľadávok

  Príspevkové organizácie

  1. Vyplnená Žiadosť o leasingové financovanie podpísaná štatutárnym zástupcom
  2. Zriaďovacia listina overená notárom
  3. Súvaha za aktuálny rok a za 2 predchádzajúce kalendárne roky
  4. Výkaz ziskov a strát za aktuálny rok a za 2 predchádzajúce kalendárne roky
  5. Aktuálny zoznam záväzkov a pohľadávok

  Obchodné spoločnosti

  1. Vyplnená Žiadosť o leasingové financovanie podpísaná štatutárnym zástupcom
  2. Výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
  3. Súvaha za aktuálny rok a za 2 predchádzajúce kalendárne roky
  4. Výkaz ziskov a strát za aktuálny rok a za 2 predchádzajúce kalendárne roky
  5. Daňové priznanie za predchádzajúci účtovný rok
 • Požadovaná dokumentácia - po schválení

  Mestá a obce

  1. Osvedčenie volebnej komisie o zvolení do funkcie primátora mesta, resp. starostu obce
  2. Výpis z uznesenia zo zasadnutia mestského, resp. obecného zastupiteľstva o zložení sľubu primátora, resp. starostu obce
  3. Výpis z uznesenia zo zasadnutia mestského, resp. obecného zastupiteľstva s uvedením súhlasu na obstaranie majetku formou finančného leasingu
  4. Výpis z uznesenia zo zasadnutia mestského, resp. obecného zastupiteľstva s uvedením súhlasu na uzatvorenie leasingovej zmluvy s leasingovou spoločnosťou BKS-Leasing s.r.o. za účelom obstarania majetku formou finančného leasingu a s uvedením akceptovania celkovej výšky nákladov súvisiacich s týmto obstarávaním
  5. Výpis z uznesenia zo zasadnutia mestského, resp. obecného zastupiteľstva s uvedením súhlasu na úhradu predpísaných leasingových splátok v zmysle splátkového kalendára v prospech leasingovej spoločnosti BKS-Leasing s.r.o. až do splatenia predmetu finančného leasingu a taktiež s uvedením súhlasu, že predpísané leasingové splátky budú až do splatenia predmetu finančného leasingu súčasťou rozpočtu mesta, resp. obce
  6. Zmluva o zriadení a vedení bežného účtu peňažným ústavom, alebo výpis z bežného účtu

  Príspevkové organizácie
  Výpis z uznesenia zo zasadnutia mestského, resp. obecného zastupiteľstva s uvedením súhlasu na obstaranie majetku formou finančného leasingu a na uzatvorenie leasingovej zmluvy s leasingovou spoločnosťou BKS-Leasing s.r.o.

  1. Kópia Osvedčenia o registrácii a pridelení IČO po nahliadnutí do originálu
  2. Kópia Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ a Osvedčenia o pridelení DIČ pre DPH (pri platcoch DPH) po nahliadnutí do originálov
  3. Zmluva o zriadení a vedení bežného účtu peňažným ústavom, alebo výpis z bežného účtu

  Obchodné spoločnosti

  1. Kópia Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ a Osvedčenia o pridelení DIČ pre DPH (pri platcoch DPH) po nahliadnutí do originálov
  2. Zmluva o zriadení a vedení bežného účtu peňažným ústavom, alebo výpis z bežného účtu


  Poznámka
  Výpisy z uznesení zo zasadnutí mestských, resp. obecných zastupiteľstiev uvedené v 3., 4. a 5. bode pri mestách a obciach, môžu byť formulované v jednom výpise z uznesenia zo zasadnutia.

 
Zákaznícky servis

02/323230-50

Využite náš zákaznícky servis!

PO - PI: 9.00 - 16.00 hod.

Služba spätného volania

Radi Vám zavoláme naspäť, aby sme osobne zodpovedali Vašu otázku.

Dohodnúť spätné volanie

Záleží nám na Vašom názore

Spokojnosť našich klientov je našim cieľom. Prosíme Vás, aby ste vyjadrili svoje podnety a želania.

Kontaktujte nás hneď teraz