Leasing nehnuteľností

Leasing nehnuteľností vám ponúka univerzálna leasingová spoločnosť BKS-Leasing s.r.o.

 • Prečo práve (spätný) leasing nehnuteľností?

  1. Vytvorenie likvidity: vďaka nárastu likvidity vo výške nákupnej ceny pri uzavretí transakcie, má leasingový nájomca k dispozícii finančné prostriedky, ktoré môže využiť na renováciu alebo rozšírenie nehnuteľnosti alebo ich môže využiť na ďalšie investičné projekty
  2. Dlhodobé financovanie: doba trvania leasingovej zmluvy pre nehnuteľnosti býva zvyčajne 12 rokov (tým pádom sa môžu leasingové splátky, počítané na základe kúpnej ceny, kalkulovať na pomerne dlhú dobu splatnosti)
  3. Spätné prevedenie majetku na leasingového nájomcu: na konci doby trvania leasingu (po 12 rokoch) je majetok so zaplatením poslednej splátky znovu automaticky prevedený na leasingového nájomcu. Výška leasingových splátok je vopred prispôsobená jeho finančným možnostiam.
  4. Pružnosť: v porovnaní s inými formami financovania je pružnejší a dostupnejší
  5. Daňové výhody: leasingové splátky sú plne uznaným daňovým nákladom
 • Aké sú ďalšie výhody spätného leasingu nehnuteľností?

  1. Odkrytie skrytých rezerv zo súvahy: keďže kúpna cena je stanovená nad zostatkovou hodnotou danej nehnuteľnosti, leasingový nájomca bude disponovať väčšou likviditou ako by sa mohlo zdať na základe účtovnej hodnoty objektu
  2. Nulová daň z prevodu nehnuteľností: vďaka zrušeniu dane z prevodu a prechodu nehnuteľností od 01.01.2005 nepodlieha predaj nehnuteľnosti leasingovej spoločnosti daniam.
 • Komu je určený tento produkt?

  1. fyzické osoby (podnikajúce)
  2. právnické osoby
  3. subjekty z komunálnej sféry : mestá, obce a nimi zriadené obchodné spoločnosti, príspevkové alebo rozpočtové organizácie
 • Čo môže byť predmetom finančného leasingu?

  1. kancelárske a administratívne budovy
  2. priemyseľné objekty
  3. špeciálne objekty, objekty so zameraním na obchodnú činnosť
  4. komunálna sféra : budovy a objekty vo vlastníctve miest, obcí a nimi zriadených obchodných spoločností, príspevkových alebo rozpočtových organizácií

  BKS-Leasing s.r.o. sa zatiaľ špecializuje na už zrealizované stavby po kolaudácii. BKS-Leasing s.r.o. ponúka leasing nehnuteľností aj v nižších obstarávacích cenách.

 

Požadované doklady a dokumentácia pre právnické osoby

 1. Vyplnená Žiadosť o leasingové financovanie podpísaná štatutárnym zástupcom
 2. Výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 3. Kópia Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ, Osvedčenia o pridelení DIČ pre DPH (pri platcoch DPH) po nahliadnutí do originálov
 4. Kópia Zmluvy o zriadení a vedení bežného účtu peňažným ústavom alebo kópia výpisu z bežného účtu po nahliadnutí do originálu
 5. Výkazy účtovnej závierky za posledné tri roky spolu s výpisom o podaní daňového priznania potvrdeným daňovým úradom a priebežné účtovné výkazy za aktuálne účtovné obdobie

BKS-Leasing s.r.o. si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie doplňujúcich dokladov a dokumentácie.

Parametre Nehnuteľnosti
Doba trvania
zmluvného vzťahu
 1. Skrátená forma (bez daňovej výhody zrýchleného odpisu)
 2. Minimálne 144 mesiacov (IV. odpisová skupina)
 3. Viac ako 144 mesiacov (doba odpisovania sa prispôsobuje)
Prvá navýšená splátka
 1. Individuálne v závislosti od obstarávacej ceny a typu predmetu a tiež od finančných výsledkov leasingového nájomcu
Periodicita splácania splátok
 1. Mesačne
 2. Štvrťročne
Modus splácania splátok
 1. Rovnomerne
Poistenie nehnuteľnosti
počas doby trvania leasinovej zmluvy
 1. Pri dohodnutí poistenia leasingovou spoločnosťou je poistné zahrnuté v leasingových splátkach
 2. Pri individuálnom poistení nie je poistné zahrnuté v splátkach, je nevyhnutné však doručiť "Vyhlásenie o vinkulácii poistných plnení" spolu s kópiou poistnej zmluvy a dokladom o zaplatení

Postup pri dohodnutí a uzatvorení leasingovej zmluvy

 1. Výber nehnuteľnosti, určenie jej hodnoty na základe znaleckého posudku
 2. Dohodnutie podmienok financovania leasingového obchodu a parametrov leasingovej zmluvy
 3. Kompletizácia a doručenie požadovaných dokladov a dokumentácie
 4. Posúdenie požadovaných dokladov a dokumentácie
 5. Príprava obchodnej a leasingovej dokumentácie
 6. Podpísanie obchodnej a leasingovej dokumentácie
 7. Poistenie predmetu leasingu - nehnuteľnosti
 8. Úhrada prvej navýšenej leasingovej splátky, prvej riadnej leasingovej splátky, zmluvného poplatku a splátky poistného zo strany leasingového nájomcu
 9. Úhrada obstarávacej ceny nehnuteľnosti zo strany spoločnosti BKS-Leasing s.r.o.
 10. Protokolárne odovzdanie predmetu leasingu - nehnuteľnosti

 


 

 
Zákaznícky servis

02/323230-50

Využite náš zákaznícky servis!

PO - PI: 9.00 - 16.00 hod.

Služba spätného volania

Radi Vám zavoláme naspäť, aby sme osobne zodpovedali Vašu otázku.

Dohodnúť spätné volanie

Záleží nám na Vašom názore

Spokojnosť našich klientov je našim cieľom. Prosíme Vás, aby ste vyjadrili svoje podnety a želania.

Kontaktujte nás hneď teraz