Právne informácie

BKS-Leasing s.r.o.
Eurovea Central 1

Pribinova 4
811 09 Bratislava
T: 02/ 3232 3050
F: 02/ 3232 3090
E: info@bks-leasing.sk
www.bks-leasing.sk

 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92156/B

 

MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ:

BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
A - 9020 Klagenfurt
Rakúsko

T: +43/ 463/ 5858 0
F: +43/ 463/ 5858 329
E: bks@bks.at
www.bks.at

 

PRÁVNE INFORMÁCIE:

 

Obsah web-stránok:

BKS Bank AG je prevádzkovateľom internetovej domény www.bks-leasing.sk ako aj iných príbuzných internetových registrovaných domén, na ktoré BKS Bank AG môže odkazovať za účelom poskytnutia ďalších informácií (obchodné podmienky, informácie o ponúkaných produktoch, reklamné kampane, atď.). BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) neustále kontrolujú a aktualizujú informácie na svojich internetových stránkach. Napriek všetkej starostlivosti sa môžu niektoré fakty a dáta v priebehu času zmeniť. Preto nie je možné poskytnúť akúkoľvek záruku alebo garanciu ohľadne aktuálnosti, správnosti a úplnosti údajov. BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) predovšetkým výslovne upozorňujú na možné chyby v číselných údajoch. Tieto podklady nie sú ani ponukou, ani výzvou na kúpu alebo predaj tu uvádzaných produktov.

 

Rovnako to platí pre všetky ostatné internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov, tzv. hyperlink-ov. Sprístupnenie takýchto stránok sa uskutočňuje na vlastné nebezpečenstvo. BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) nepreverujú obsah a zákonnosť takto sprístupnených web-stránok a nie sú za ne zodpovedné.

 

Zmeny web-stránok:

BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) si vyhradzujú právo uskutočniť zmeny a doplnenia už uvádzaných informácií.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) nepoužívajú svoje web-stránky na poskytovanie poradenstva alebo  iných odporúčaní pre Vás, resp. pre tretie strany. Informácie a/alebo údaje na týchto web-stránkach nespĺňajú požiadavky na spoľahlivé údaje určené pre investovanie alebo iné obdobné rozhodnutia. Výkonové ukazovatele majú základ v minulosti a neznamenajú nevyhnutne predpoklad podobného vývoja v budúcnosti. Kontaktujte preto prosím svojho klientskeho poradcu ešte pred prijatím svojho investičného rozhodnutia.

 

V zásade platí, že BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) nie sú zodpovedné za škody, ktoré vznikli v súvislosti s použitím internetových výstupov. To platí predovšetkým pre akékoľvek škody, ktoré vznikli ako dôsledky porúch softwaru a hardwaru, nezrealizovaných spojení alebo akýchkoľvek omeškaní a chybných spojení.

 

Výmena dát prebieha prostredníctvom otvoreného, nechráneného telekomunikačného vybavenia tretej strany. BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) nezodpovedajú za prípadné chyby spojenia, technické reklamácie, prerušenia, spomalenia, poruchy a obdobné, ako aj nezákonné operácie v zariadeniach telekomunikačného operátora, ktorých výsledkom sú škody (vrátane ušlého zisku). Zodpovednosť BKS Bank AG a jej dcérskych spoločností (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) (vrátane ušlého zisku) je rovnako vylúčená aj v prípadoch, ak vyššie uvedené okolnosti vznikli prostredníctvom, resp. následkom chýb technických prostriedkov BKS Bank AG, resp. jej dcérskych spoločností (taktiež BKS-Leasing s.r.o.). 

 

Obzvlášť nie je BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (obzvlášť BKS-Leasing s.r.o.) zodpovedné za chyby, ktoré sú následkom neodborných manipulácií s programom, alebo programovými úpravami užívateľa alebo tretích strán.

 

Autorské práva, právo na ochrannú známku, značku:

Obsah a štruktúra web-stránok BKS Bank AG a jej dcérskych spoločností (obzvlášť tiež BKS-Leasing s.r.o.) je chránená zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov, a BKS Bank AG, resp. jej dcérske spoločnosti (obzvlášť BKS-Leasing s.r.o.), majú výhradné majetkové práva k obsahu a štruktúre web-stránok. Práva tretích strán sú vyhradené. Každé šírenie, rozmnožovanie a používanie informácií alebo dát, predovšetkým textov, ich častí alebo obrazového materiálu, si vyžaduje predchádzajúci súhlas BKS Bank AG, resp. jej dcérskych spoločností (obzvlášť tiež BKS-Leasing s.r.o.). Prostredníctvom kopírovania alebo vybrania dát resp. celej strany, alebo prostredníctvom iných prostriedkov nemôžu byť práva nijako prevedené. BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (obzvlášť BKS-Leasing s.r.o.) si vyhradzuje všetky práva, predovšetkým autorské, na ochrannú známku, na využívanie všetkých prvkov na tejto stránke v rámci akýchkoľvek možností ich použitia. 

 

Ochrana dát:

So všetkými informáciami týkajúcimi sa osobných údajov zaobchádza  BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (obzvlášť tiež BKS-Leasing s.r.o) v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, v súlade s Telekomunikačným zákonom a v súlade so Zákonom o bankách v ich aktuálne platnom znení.

 

E-mailová korešpondencia:

Ako je známe, informácie a dáta zasielané e-mailom môžu byť zmenené bez pričinenia odosielateľa. Na základe uvedeného nie je BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (obzvlášť tiež BKS-Leasing s.r.o.) v stave preberať prostredníctvom e-mailu právne záväzné žiadosti a objednávky, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné. Výmena správ, predovšetkým akýchkoľvek správ s právne záväzným obsahom, je pre BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (obzvlášť tiež BKS-Leasing s.r.o.)  preto prostredníctvom e-mailu nezáväzná, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné. Platí, že e-mailové správy budú spracovávané a telefonicky konzultované len v obvyklých bankových otváracích hodinách.

 

Rodová rovnosť:

Výrazy používané na web-stránkach BKS Bank AG, ako napr. klient, vedúci, pracovník banky atď. predstavujú rovnako ženy aj mužov a to v rovnakej miere.

 

BKS Bank a jej dcérske spoločnosti (obzvlášť tiež BKS-Leasing s.r.o.) pri stanovení cien svojich produktov a služieb primerane zohľadňuje obchodný model a stratégiu rizika.

 

DODATOČNÉ ÚDAJE V ZMYSLE RAKÚSKEHO MEDIÁLNEHO ZÁKONA

 

Vydavateľ, Vlastník média, Redakcia, Adresa vydavateľstva a Miesto vydania:

 

BKS – Leasing Gesellschaft m.b.H., IČO: FN 90350v (Krajského súdu Klagenfurt)

St. Veiter Ring 43

A - 9020 Klagenfurt

Rakúsko

 

Predmet podnikania:

Leasingové a úverové obchody v tuzemsku

 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBSAHU:

 

Prezentácia BKS Bank AG a jej dcérskych spoločností (obzvlášť tiež BKS- Leasing s.r.o) Informácie o produktoch a službách v ponuke BKS Bank AG a jej dcérskych spoločností (obzvlášť tiež BKS- Leasing s.r.o). Informácie o všeobecných témach bankových obchodov.

 

OBSAH A TECHNICKÁ KONCEPCIA:

 

1. BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

2. 3 Banken IT GmbH,  Untere Donaulände 28, 4020 Linz